Polityka jakości

Nadrzędnym celem „Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego” S.A.  jest świadczenie usług medycznych:

 

 • na wysokim poziomie,
 • z zachowaniem należytej staranności,
 • zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
 • dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
 • przestrzegając praw pacjenta,
 • postępując zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • zapewniając pacjentom i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

 

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Szpitalu w Puszczykowie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001.

 

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

 

Zadania stojące przed naszym Szpitalem w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez:

 • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług, 
 • rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych,
 • stałe i systematyczne podwyższania wiedzy, umiejętności zawodowych pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
 • doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków bytowych pacjenta,
 • dążenie do poprawy warunków pracy personelu i jego satysfakcji z wykonywanych zadań,
 • promocję Szpitala na rynku usług medycznych.

 

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Zarząd Szpitala.  

 

Zarząd Szpitala w Puszczykowie zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

                                                                      

                                                                            

                                                                                                                                                                                 

 

Puszczykowo, 2015-12-15                                              PREZES  ZARZĄDU     

 wydanie IV                                                                           Ewa Wieja

Powiększ
partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose